Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskningsrådet Forte ger beröm till CASE

Viktiga bidrag till kunskapsutvecklingen inom området åldrande och stödjande miljöer inom gerontologin. Kunskap från flera discipliner och mycket god brukarmedverkan i forskningsprocessen. CASE får beröm när Forte utvärderar verksamheten efter 10 år.
Forte

Under hösten 2018 gjorde forskningsrådet Forte en avslutande utvärdering av de tio nationella excellenscentrum som man finansierat under perioden 2007–2017. Forte konstaterar att finansieringen i sin helhet har fallit väl ut och att excellenscentrumen har bidragit till att etablera nya, tvärvetenskapliga forskningsmiljöer inriktade på olika aspekter av åldrande. I många fall har excellenscentrumen utvecklat ny kunskap och nya forskningsområden, som bidrar till att lyfta fram svensk gerontologisk forskning i ett internationellt sammanhang. CASE, som är Lunds universitets centrum för forskning om åldrande och stödjande miljöer, får högt betyg i Fortes utvärdering.

Hög vetenskaplig kvalitet


Enligt Forte har CASE givit ett signifikant och konsekvent bidrag till kunskapsutvecklingen inom den miljöinriktade gerontologin, inte minst genom viktiga bidrag till begreppsbildning och metodologi. Centrumbildningen CASE utmärker sig särskilt inom två områden.

Det handlar dels om forskningen om åldrande och boende, där särskilt arbetet med det internationellt erkända bedömningsverktyget Housing Enabler lyfts fram. Verktyget ger en kvantitativt jämförbar bild av hur tillgänglig en boendemiljö är för personer med funktionsnedsättningar. 

CASE är även internationellt ledande inom forskning med och om brukarmedverkan. Inom CASE involveras brukarna direkt i forskningsprocessen och det är närmast frågan om en samproduktion av forskningsrön mellan forskarlag och brukare, anhöriga och professionella yrkesutövare.

Internationell synlighet


Forte konstaterar att synligheten i internationella sammanhang är god. CASE har med tiden kommit att etablera sig som ett internationellt forskningsnav inom området åldrande och stödjande miljöer, vilket återspeglas i ett ökande antal publikationer i ledande, internationella tidskrifter inom området.  Forskare inom CASE deltar i flera internationella projekt och är medförfattare till många artiklar med internationellt samarbete. Med tiden har man etablerat strategiska och framgångsrika samarbeten med forskare och forskarlag i andra länder.

Stark utbildningsmiljö för framtidens forskare


Under den period som utvärderats har 18 doktorander från tre fakulteter vid Lunds universitet disputerat inom ramen för CASE forskarskola, och sedan 2014 koordinerar forskare inom CASE den nationella forskarskolan SWEAH. Forte ger beröm för det sätt varpå man har förmått att engagera unga och juniora forskare och involvera dem i ansökningar om projektmedel och publikationer. Forte berömmer även CASE för det sätt som studenter och doktorander fostras i en multi-, inter- och transdisciplinär forskningsmiljö, där brukarmedverkan är central.

Samverkan och inverkan


Att brukarmedverkan är ett område där CASE är framgångsrikt framgår tydligt av Fortes utvärdering. Sedan 2010 finns ett brukarråd inom ramen för CASE, där äldre och företrädare för deras intresseorganisationer samt anhöriga aktivt medverkar i forskningsprocessen, kommenterar och granskar resultat. Dialogen med brukare av den kunskap som produceras, berörda professioner och beslutsfattare är ett centralt inslag i verksamheten, och Forte ger beröm för framgångsrika arbetssätt med att sprida kunskap om centrumets arbete hos allmänheten.
 

Läs Fortes rapport: PDF iconForte Centres of Excellence - Final Evaluation October 2018

 

Senaste nyheter

2019-04-09

Nationell e-infrastruktur inom åldrandeforskning

Nationell e-infrastruktur inom åldrandeforskning
2019-04-08

Susanne Iwarsson skriver om ny forskning kring åldrande, teknik och stereotypa föreställningar i SDS

Susanne Iwarsson skriver om ny forskning kring åldrande, teknik och stereotypa föreställningar i SDS
2019-03-29

Nytt forskningsprojekt om äldres boendesituation

Nytt forskningsprojekt om äldres boendesituation
2019-03-28

Tillgänglighet i bostaden är nyckeln till ett delaktigt liv för ryggmärgsskadade

Tillgänglighet i bostaden är nyckeln till ett delaktigt liv för ryggmärgsskadade
2019-03-18

Efter stroke – fokus på mobilitet utanför hemmet

Efter stroke – fokus på mobilitet utanför hemmet