Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Projekt för att skapa ett demensvänligt Helsingborg får medel från Vinnova

woman.picture
Lisa Ekstams forskning syftar till att utveckla kunskap kring vardagens görande och utveckla och utvärdera olika interventioners effekt på aktivitet, delaktighet, hälsa och livskvalitet.

CASE-forskaren Lisa Ekstam har tillsammans med FoU Helsingborg fått fyra miljoner kronor till projektet "Tillsammans bygger vi den omtänksamma staden: Innovation i samverkan för ett demensvänligt Helsingborg". Detta projekt är knutet till CASE:s samverkansinitiativ Sociala rättigheter och boende för den åldrande befolkningen.
Fyra frågor till Lisa Ekstam.

Hur ser ditt samarbete med Demensvänligt Helsingborg ut?

- Jag och Yvonne Johansson som är forskare på Socialhögskolan bedriver forskning i hypoteslabbet Demensvänligt Helsingborg på uppdrag av FoU Helsingborg inom ramen för projektet Den (ut)forskande staden. Syftet med Den (ut)forskande staden är att fungera som en testbädd där förvaltningar, akademi och invånare tillsammans får prova arbetssätt för att gränsöverskridande identifiera, formulera och ta sig an stadens utmaningar kopplade till livskvalitet.  

Förutom vårt hypoteslabb ingår fyra andra labb med andra frågeställningar och forskare. Som forskare ingår vi i arbetsgruppen för Demensvänligt Helsingborg. Vi har valt att gå in detta med utgångspunkt i deltagarbaserad forskning vilket kräver ett nära samarbete mellan forskare och praktiker i alla faser av forskningsprocessen. Projektet pågår under 2 år och ska vara färdigt 2022 .

Arbetet i arbetsgruppen har präglats av nyfikenhet och att de olika förvaltningarna har samarbetat på ett nytt sätt har lett till stora möjligheter att genomföra idéer utifrån de behov som framkommit.
 

Vad betyder det för projektet att ni nu fått detta anslag i Vinnovas utlysning?

- Att vi nu fått detta anslag från Vinnova för projektet "Tillsammans bygger vi den omtänksamma staden: Innovation i samverkan för ett demensvänligt Helsingborg" innebär att vi har möjlighet att fortsätta skapa en demensvänlig stad. Vi har ju bara påbörjat detta arbete och kunnat adressera några angelägna behov, men det finns mycket mer att arbeta vidare med.

Kan du beskriva hur arbetet med att utforska och bygga en omtänksam stad kommer att gå till?

- En demensvänlig eller omtänksam stad tänker vi är en stad som är tillgänglig och vänlig för alla människor. Syftet är att testa nya arbetssätt för att bättre förstå målgruppens behov i en demensvänlig utemiljö och testa och utveckla lösningar som matchar behoven. Projektet består av tre delar, test av arbetssättet vårdinnovatör i kontexten demensvänliga utemiljöer där offentlig toalett utgör ett case och kunskapsdelning genom lärandeforum och forskning.

Vi identifierade tidigt att det fanns ett behov av en toalett i anslutning till parken som byggs för att målgruppen lättare ska kunna ta sig ut och kunna stanna ute en stund. Många offentliga toaletter idag kan vara utmanande att hantera om man har en kognitiv funktionsnedsättning, till exempel med olika touch-funktioner för att få vattnet att rinna eller för att låsa upp dörren.

Tanken här är att ta fram en toalett tillsammans med målgruppen med användbar design.

Berätta vem du är och hur du kom in på just denna forskning som ligger till grund för samarbetet med Helsingborg stad!

- Jag är forskare med fokus på hur personer hanterar förändringar som uppstår i vardagen, i hemmet och samhället i samband med åldrande och/eller funktionsnedsättning. Min forskning har utvärderat metoder som möjliggör att kunna vara aktiv i meningsfulla aktiviteter och att vara delaktig i samhället oavsett ålder eller funktionsnedsättning.

Jag har varit aktiv på CASE sedan 2012 och bedrivit forskning med fokus på bostadsanpassningar, äldrekollo, ensamhet och naturbaserad rehabilitering. Praktiknära forskning ligger mig varmt om hjärtat och förutom projektet Demensvänligt Helsingborg leder jag samverkansinitiativet SÖK-äldre som adresserar möjligheter och utmaningar relaterade till vård och omsorg för kommunal äldreomsorg i Sverige. Ett långsiktigt mål är att bidra till att utveckla och implementera evidensbaserade hälsofrämjande och förebyggande samhällsinsatser för att stödja aktivt och hälsosamt åldrande för befolkningen i stort.

Om Lisa Ekstam på Forskningsportalen

Om LU:s tematiska samverkansinitiativ Sociala rättigheter och boende för den åldrande befolkningen


 

Helsingborg. picture

Demensvänligt Helsingborg

Syftet med Demensvänligt Helsingborg är att skapa värde för invånarna och ett inkluderande Helsingborg. För att vara ett demensvänligt samhälle förutsätts att invånarna har kännedom om demenssjukdomar och att samhället är anpassat och underlättar för den med kognitiva problem.

Demensvänligt Helsingborg har arbetat med två spår; utemiljöspåret och kunskapsspåret.

Det har varit centralt att involvera målgruppen; personer med demens och deras anhöriga i arbetet. Arbetsgruppen som består av representanter från flera av stadens förvaltningar har bland annat arbetat med att utforma en kognitivt vänlig park i staden, utvecklat metoder och former för att låta personer med demens vara involverade i både utformandet av parken och på ett unikt sätt varit involverade i upphandlingen av konst vid ett gångstråk som det också tagits initiativ till.

- I kunskapsspåret har vi kartlagt hur behovet av kunskap kring demens ser ut i förvaltningarna i staden och även bland ett urval av invånarna. Vi har också arrangerat dialogmöten mellan personer med demens, anhöriga och olika aktörer för att identifiera vilka utmaningar som anses mest angelägna att jobba vidare med, säger Lisa Ekstam.

Läs mer om demensvänligt Helsingborg här.