Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Information till deltagare i studien Utvärdering av Bostadsförsöket 2021

Webbenkätstudie

En webbenkätstudie inom forskningsprojektet Bostadsförsöket 2021 ska ge svar på frågor om hur äldre personer ser på sin bostadssituation och på att vara medforskare i ett massexperiment.

en man med mobiltelefon

Forskare vid forskningscentrumet CASE vid Lunds universitet genomför under hösten 2021 en webbenkätstudie inom forskningsprojektet Bostadsförsöket 2021. Studien är en utvärdering som ska ge svar på frågor om hur äldre personer ser på frågor om tillgänglighet i bostäder och på att vara medforskare i ett så kallat massexperiment.

Studien riktar sig främst till personer som är 60 år och äldre och tillhör utvalda lokala avdelningar i Skåne inom PRO, SPF, Neuro-förbundet och Parkinsonförbundet.
 

Frågor och svar om att delta i studien


Vem kan delta?

I början av augusti kommer ett informationsutskick via epost att gå ut till medlemmarna i ett antal utvalda lokala avdelningar i Skåne inom PRO, SPF Seniorerna, Neuroförbundet och Parkinsonförbundet. Den som har fått sådan information, via epost eller på annat sätt, kan delta i studien.

Vad är det för typ av studie och vilket syfte har den?

Utvärdering av Bostadsförsöket är en webbenkätstudie i två delar som besvaras inför och efter medverkan i Bostadsförsöket 2021. Studiens syfte är att utifrån äldre personers perspektiv utvärdera massexperiment som metod inom forskning om åldrande och hälsa. Målet är att dra lärdomar av Bostadsförsöket 2021 inför liknande och framtida massexperiment och forskning som involverar äldre personer utifrån deras intressen och förutsättningar.

När pågår studien?

Studien pågår under hösten 2021. Den första datainsamlingen görs i augusti-september och avslutas med en uppföljande datainsamling senast under november.

Vilket åtagande innebär det att delta i studien?

Deltagandet innebär att vid två tillfällen besvara en webbenkät som vardera tar ungefär 10 minuter.

Den första enkäten, som finns tillgänglig här (klicka på länken, ordet ”här”), kan besvaras under augusti-september 2021 och måste besvaras inför deltagandet i Bostadsförsöket. Den andra enkäten finns tillgänglig under september-november 2021 och besvaras efter deltagandet i Bostadsförsöket.

De personer som svarar på den första enkäten kommer att i mitten av september få en länk till den andra enkäten via den epostadress som de har angivit. Ett par påminnelser per enkät kommer att skickas ut via epost.

Deltagandet är frivilligt

Deltagande är helt frivilligt. Deltagare kan avstå från att besvara enskilda frågor i enkäterna och kan när som helst avbryta sitt deltagande utan att uppge varför.

Ersättning

Som tack för medverkan kommer de som slutför båda enkäterna att få en trisslott (värde 30 kronor) efter att de besvarat sista enkäten.

Vad är det för frågor som ställs?

Frågorna handlar om synen på tillgänglighet i bostadsmiljön och på att delta som medforskare i ett massexperiment. Webbenkäten har olika svarsalternativ som deltagare kan välja mellan och för vissa frågor finns möjlighet att uttrycka sin uppfattning i fritext.

Har ni rätt att samla in de uppgifter ni samlar in?

Dataskyddsförordningen anger att man bara får samla in personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. För studien Utvärdering av Bostadsförsöket 2021 är ändamålet att utifrån äldre personers perspektiv utvärdera massexperiment som metod inom forskning om åldrande och hälsa.
De personuppgifter som samlas in i förhållande till studiens ändamål har av Etikprövningsnämnden bedömts som skäliga för studiens genomförande. Studien har således erhållit tillstånd att bedrivas i enlighet med hur den har utformats.

Hur hanteras uppgifterna om mig som jag lämnar genom att delta i studien?

Ingen obehörig kommer att få ta del av de svar som deltagare lämnar. Universitetet tillämpar dataskyddsförordningen (den engelska benämningen är General Data Protection Regulation, GDPR) med kompletterande lagstiftning. Ansvarig för hanteringen av deltagarnas personuppgifter är forskningshuvudmannen Lunds universitet, företrädd av prefekten vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Vilka rättigheter har man som enskild deltagare?

Som forskningsperson har man rätt att begära att uppgifter raderas och att få behandlingen av personuppgifter begränsad, men rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter är begränsad när uppgifterna är nödvändiga för den forskning som bedrivs. Du kan läsa mer om vad dessa rättigheter innebär på Lunds universitets hemsida här (klicka på länken, ordet ”här”). Vidare kan du kontakta dataskyddsombudet vid Lunds universitet via epost till dataskyddsombud [at] lu [dot] se för att till exempel begära ett utdrag av de personuppgifter om dig som finns registrerade hos oss.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Vi kommer att publicera en populärvetenskaplig sammanfattning av Utvärdering av Bostadsförsöket 2021 på CASE hemsida, när vi är klara med studien. Vi kommer också att publicera resultaten som artiklar i vetenskapliga tidskrifter, varav en kommer att ingå i en doktorsavhandling.

När det kommer till resultaten från Bostadsförsöket 2021 om hur tillgängliga Sveriges bostäder för äldre är kommer du så småningom att kunna läsa om det på Bostadsförsökets hemsida.

Har du frågor? 

Kontakta gärna Joakim Frögren, doktorand vid Lunds universitet via telefon 046-222 19 81, eller e-post joakim [dot] frogren [at] med [dot] lu [dot] se

Huvudansvarig forskare 

Professor Susanne Iwarsson, Institutionen för hälsovetenskaper Lunds universitet, Box 157, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 19 40  E-post: susanne [dot] iwarsson [at] med [dot] lu [dot] se

Vill du delta? 

Klicka här så kommer du till första enkäten.

 

Fakta om studien

Kontaktperson:
Joakim Frögren, doktorand vid CASE, Lunds universitet.

Huvudansvarig forskare: 
Susanne Iwarsson, professor och koordinator för CASE

Finansiär: FORTE

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten (dnr 2021-02256).

Kontakt

Joakim Frögren
Doktorand vid Lunds universitet
Tel: 046-222 19 81
E-post: joakim [dot] frogren [at] med [dot] lu [dot] se