Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hur ser forskare på användarinvolvering i forskning om åldrande och hälsa?

I dagsläget vet vi väldigt lite om forskares erfarenheter och perspektiv på användarinvolvering i forskning om åldrande och hälsa, och deras attityder till användarinvolvering jämfört med attityder hos äldre personer är i stort sett okända. 

forskning.foto
Photo by UX Indonesia on Unsplash.

Syftet med enkätstudien till forskare år 2019 var att undersöka forskares erfarenheter och perspektiv på användarinvolvering i forskning om åldrande och hälsa, och att jämföra deras attityder till användarinvolvering med attityder hos äldre personer i den allmänna befolkningen.

Enkätstudien genomfördes av Kantar Sifo vilket resulterade i att 64 forskare inom åldrande och hälsa besvarade enkäten.

Ökad kvalitet i forskningen

Resultaten visar att 58 % av forskarna hade tidigare erfarenhet av att involvera olika kategorier av användare i olika forskningsaktiviteter. Forskarna med tidigare erfarenhet av forskning med användarinvolvering angav som motiv att de tyckte att det ökade kvaliteten på forskningen, snarare än på grund av krav från exempelvis forskningsfinansiärer. De vanligaste motiven var att säkerställa att forskningen är relevant för målgruppen, att stärka resultatens giltighet och trovärdighet samt att stärka möjligheterna till praktisk användning av resultaten. Fördelar med användarinvolvering beskrevs öka relevansen, bidra till bättre forskningskvalitet och förbättrat genomförande och kommunikation. 

Svårigheter hitta bra former

Utmaningar inkluderade de resurser som behövs, svårigheter att rekrytera ”rätt” användare, svårigheter att skapa bra former för användarinvolvering med äldre som har särskilda behov och svårigheter i att involvera professionella inom hälso- och sjukvård som ofta har begränsat med tid. 

Fler äldre än forskare är positiva till involvering

Resultaten tyder på att det inte finns någon samstämmighet bland forskare inom åldrande och hälsa om huruvida olika kategorier av användare bör medverka aktivt i forskning. Vidare tycks det finnas skillnader i attityder mellan äldre personer i den allmänna befolkningen och forskare eftersom en större andel äldre än forskare rapporterade att användare bör involveras (90 % mot 47 %), och att användarinvolvering är en förutsättning för att forskningen ska leda till förändringar i samhället (88 % mot 65 %).

Studien belyser forskares erfarenheter av och syn på användarinvolvering i forskning om åldrande och hälsa, vilket inte tidigare har studerats. Resultaten hjälper oss att bättre förstå de fördelar och utmaningar forskare möts av samt hur deras attityder skiljer sig från äldre personer som potentiellt kan medverka i forskning. 

“Stay on track on what's really relevant”- Ageing and health researchers’ experiences and perspectives towards user involvement in research.

Kylén, M., Slaug, B., Jonsson, O., Iwarsson, S., & Schmidt. In review. 

Under granskning för vetenskaplig publicering.